نقش همبازى
نقش همبازى ها در رشد شخصيت کودک
محمدرضا مطهرى در عين حال که وجود رابطه اى صميمى و همبازى شدن با بزرگسالى مهربان براى ايجاد احساس اعتماد و ارزش، رفع نيازمندى ها، پاسخ به پرسش ها و حل مشکلات کودک الزامى است، کنش متقابل با کودکان ديگر نيز در اين فرايند نقشى عمده بازى مى کند. همسالان و همبازى ها در شکل گيرى شخصيت، رفتار اجتماعى، نظام ارز…