نقش دين
نقش دين و خانواده در آموزش و پرورش كودك
اشاره اين نوشتار ترجمه‌اى است از مقاله تربيتى كه در فصلنامه تعليم و تربيت اسلامى دانشكده اسلامى كمبريج انگلستان نوشته شده است. نويسنده مقاله كه خود عرب تبار است، سعى كرده تأثيرات دو نهاد دين و خانواده را بر تعليم و تربيت كودك نشان دهد. و بدين منظور، مقايسه‌اى بين تربيت كودك در دوره پيش از اسلام و پس …