نقش تكامل معنوى
نقش تکامل معنوى زن در توسعه اجتماعى‏
اصولاً قبل از اسلام، زن وضع رقت‏بار و اسف‏بارى داشت و تقریباً از همه حقوق محروم بود. اسلام به زن حق زندگى، حق رفاه و آسایش، حق تعلیم و تعلم، حق مالکیت، حق مزد در برابر کار، حق شکایت از مرد، حق دفاع از حقوق خود، حق شرکت در امور اجتماعى و حق ... عطا فرمود: و در زمینه‏ هاى مذکور هیچ گونه امتیاز و برترى…