نوشته‌ها

شیخ زین الدین على بن یونس نباطى بیاضى

اشاره: تاریخ دقیق ولادت شیخ زین الدین، ابو محمد، على بن یونس نباطى بیاضى مشخص نیست; اما آنچه شیخ آقا بزرگ تهرانى نیز تأیید کرده ولادت او را در حدود سال هاى ۸۰۴ یا ۸۰۵ هجرى نشان مى دهد. در این مقاله به معرفی اجمالی این عالم دین پرداخته شده است. شخصیت: بنابر شهادت بزرگان از علما و شاگردان، او عالمى ف…