ناهید محمدى
كاركردهاى اجتماعى و روانى نقاشى كودكان
ناهيد محمدى كودكى در عمق وجود همه ماست و با چشمان اوست كه همگى روزى به اين عالم نگاه كرده ايم. با اين وجود، چنان از آن دور افتاده ايم كه براي فهم نقاشى كودكان، نگاه كردن آن برايمان كافى نيست و بايد آنها را مورد مطالعه و بررسى دقيق قرار دهيم. نقاشى بيان كننده احساسات و شخصيت كودكان است و باعث پرورش خل…