نافرمانی خدا
نکند حقشان از یادمان برود!
«فحق الوالد على الولد ان یطیعه فى کل شى ء الا فى معصیه الله سبحانه» در کلمات قصار ۳۹۱ مى فرماید: پس حق پدر بر فرزند آنست که پدر را در هر چیز اطاعت و پیروى نماید مگر در نافرمانى از خداوند سبحان "که در نافرمانى خدا طاعت پدر واجب نیست". یکى از ضروریات دین نیکى به پدر و مادر، و اطاعت آن دو، و نیازردن ایشان است ک…