ناسزاگویی
فرزندان نفرین شده (2)
حقوق والدین را اداء نکردن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:جبرئیل دعائی نمودو من نیز آن دعا آمین گفتم.او در دعای خود گفت:شخصی که والدین خود را درک نماید.اما حقوق آنها را اداء ننماید.چنین شخصی از آمرزش و مغفرت الهی دور باد. من نیز گفتم:آمین (1). ابن عبّاس می گوید:هفت پل روی آتش جهنّم قرار دارد و بندگ…