نوشته‌ها

عقل دراحادیث اهل بیت علیهم السلام

     اشاره    عقل نعمت خدا دادی است که به انسانها عنایت شده است. عقل نیروی هدایتگر درونی است که انسان به وسیله آن حقایق را تشخیص داده و بد از خوب جدا نموده و راه روشن را در فراروی خود قرار می دهد. در دین اسلام  تعقل و تفکر بسیار مورد تأکید قرار گرفته و در آموزه های قرآن واحادیث بیان گرده که کسی که ا…