میراث انبیا
درس هایی آموزنده از زندگانی امام کاظم «علیه السلام.
اشاره: گاه آدمی پاسخ یک بدی را با مهربانی می دهد و این پاسخ مهرورزانه او سبب تغییر رویه طرف مقابل می شود. امام کاظم «علیه السلام» را به دلیل این ویژگی به چنین لقبی خوانده اند. امام همواره دوستی و مهربانی را به دیگران سفارش می نمود و آن را مایه فزونی و برکت می دانست. پیشوایان معصوم دین، میراث دار پیامبر…