میثم تمار، سلمان، اسلام، ایرانی، اعراب، عالم تر اصحاب حضرت علی، ایران، پیامبر
میثم تمار
 آشنایی ایرانیان با اسلام ایرانیان پیش از ظهور اسلام با سرزمین عربستان هم مرز بودند ولی ساکنان عربستان بعلت نداشتن ساختار حکومتی فراگیر و وجود زندگی قبیله ای، با ساسانیان ارتباط نداشتند، مهم ترین مظهر رابطه سیاسی ایران با اعراب از طریق حیره بود که دست نشانده ساسانیان و به عنوان یک نیروی ب…