میترا عزیزیان پور
نقش الگوها در جذب نوجوانان به نماز
 ميترا عزيزيان پور در بررسى راه هاى جذب دانش آموزان به نماز اولين مساله اى که به آن بر مي خوريم زندگى اجتماعى دانش آموز در محيط خانواده، مدرسه، جامعه و همسالان و زندگى سياسى او (درک مفاهيمي همچون مديريت، حکومت و سياست هاى اجتماعي) مي باشد. در اين فرآيند دانش آموزان در تعامل مستقيم با اطرافيان، خانواد…