ميرزا محمّدحسين (عنقا) اصفهانى
عنقاى اصفهانى
ملک الشّعراء میرزا محمّدحسین (عنقا) اصفهانى (متوفاى ۱۳۰۸ هـ  . ق) فرزند ارشد هماى شیرازى است و برادرانش طرب اصفهانى و سهاى اصفهانى بودند۱ که جملگى از شعراى بنام عهد ناصرى به شمار مى رفتند. عنقا در محضر پدر بزرگوار و دانشمند خود هماى شیرازى و سایر بزرگان به درجات والاى علمى اعمّ از منقول و معقول نایل آمد و…