موی سر
اسرار تقصیر
چکیده مراسم حج دارای اعمالی است که انجام آنها از سوی شارع مقدس واجب شده است. این اعمال در جاها و زمانهای خاصی انجام می گیرد. یکی از این اعمال تقصیر است که در زمان خاصی باید حجاج انجام دهند. در این مقاله به صورت اجمال به این مسئله پرداخته شده است.       «تقصیر»؛ یعنی کوتاه نمودن مقد…