موقف
آل اعین هاله اى برگرد آفتاب
 ویژگى ها آل اعین بزرگترین خاندان علمى شیعى در شهرکوفه بودند، بسیارى از افراد این خاندان شریف از اصحاب ائمه و راویان بزرگ و فقهابوده اند وکمتر شخصیتى از آنان است که ناقل حدیث نباشد، راویان اعین بالغ بر شصت تن بوده اند، (۱) علامه سید بحرالعلوم با ذکر این نکته که مدایح آل اعین فراوان است، در وجه تمایز آنان…