موضع ضعف
شش اشتباه بزرگ زنان(۱)
زنان در حق مردان، مادری می کنند! آیا تصور می کنید هر چه تا به حال درباره ی مردان آموزش دیده اید، اشتباه بوده است؟ آیا از انجام کاری که مطمئن بودید همسرتان را خوشحال خواهد کرد، نتیجه ی عکس گرفته اید؟ آیا هنگامی که او به هر گونه لطف شما به طرزی منفی پاسخ می گوید، یکه می خورید؟ آیا احساس می کنید آموزش هایی…
شش اشتباه بزرگ زنان(۵)
زنان از موضع ضعف بر خورد می کنند متأسفانه زن ها عادت دارند که با دیگران، از موضع ضعف برخورد کنند. همان طور که در طول تاریخ شاهد بوده ایم، همواره زنان از موضع ضعف برخورد نموده و قدرت را به دست مردان زندگیشان می دادند. بنابراین این موضوع به صورت یک واقعیت تلخ درآمده، تا یک اشتباه. یکی از مراحل خلق ار…