موسوعة الامام العسکرى
موسوعة الامام العسکرى (ع)
مقدّمه موسوعه که به معناى دائرة‏المعارف است، در بردارنده مجموعه مطالبى است که منسوب به امام عليه‏ السلام بوده؛ خواه آن که از شخص امام وارد شده و يا از ديگران پيرامون آن بيان شده باشد. در راستاى رسيدن به اين معنا، «مؤسّسه تحقيقاتى حضرت وليّ‏عصر عليه ‏السلام » گامهاى مثبتى را برداشته و اوّلين موسوعه‏ …