موروثى
موروثى ‏بودن منصب امامت
چرا شيعه به موروثى ‏بودن منصب امامت در ميان فرزندان امام على(ع) معتقد است؟ پاسخ: بى ترديد امامت و خلافت موروثى نيست تا از خليفه قبل به فرزندش به ارث برسد، ولى متأسفانه به جهت اشتباه در فهم عقايد شيعه اماميه گروهى از اهل سنت از روى جهل يا كينه توزى شيعه را متهم نموده اند كه امامت را موروثى مى داند، ا…