مورخان بزرگ شيعه
ابوالفضل ، نصر بن مزاحم
(متوفى 170 ه.ق ) ابوالفضل، نصر بن مزاحم  بن سيار منقري، از مورخان بزرگ شيعه در کوفه به دنيا آمد ولي تاريخ درباره زمان تولد او ساکت است برخي او را از طبقه ابو مخنف مي دانند و با توجه به اينکه نصر، عمري طولاني داشته و ابو مخنف قبل از سال 170 ه.-ق فوت کرده احتمال مي رود که نصر متولد حدود سال 120 ه.-ق ب…