موانع خوشبختی
خلاصه با هم بسازيد...
براي داشتن سعادت و آرامش مطلوب در زندگي زناشويي، ارتباط سالم سازنده ميان زن و مرد، نياز اصلي است و حرف اول را مي زند. در اين عرصه موانعي بر سر راه قرار مي گيرد، که البته رفع آن ها تنها به خود همسران بستگي دارد و کاملاً دو طرفه است. در اين مقاله به بيان و بررسي برخي از آن ها مي پردازيم. 1- سخت گيري و…