مهری زینهارى
جوان و رسالت خانواده
مهري زينهارى «هفده ساله هستم. گاهى در خودم احساس حقارت مي كنم و خود را موفق نمي بينم زيرا پدر و مادرم با من همچون كودكان برخورد مي كنند و به نظراتم اهميت نمي دهند و نيازهاي روانى و عاطفى مرا كه هر جوان نيازمند توجه اطرافيان به آنهاست، درك نمي كنند. آرزو دارم لحظه اى را در كنار آنها بنشينم و درد دل كنم و با…