مهدى موعود
«مهدى موعود (عج) در احاديث قدسي»
احاديث و روايات در فرهنگ اسلامى از ديرباز و همزمان با نخستين روزهاى طلوع خورشيد عالمتاب اسلام، جايگاه ويژه‌اى را به خود اختصاص داده و از اهميت والايى برخوردار بوده است تا جايى كه در فقه اسلامى در كنار قرآن، اجماع و عقل، يكى از منابع مهم فقهى محسوب مي‌شود. در ميان احاديث فراوانى كه از زبان مبارك حضرات مع…