مهدى خیراللهى
مهارت هاى زندگى قرآنى
 مهدى خيراللهى * زندگى در انديشه ديني، مزرعه آخرت و خاستگاه رسيدن به كمال اُخروى است . گروهى به غلط، دين را «زندگى ستيز» مى دانند و گروهى به اشتباه، «زندگى پرست» مى شوند و ممكن است آنانى كه از تفكر زندگى ستيزى جدا مى شوند، به دامان زندگى پرستى درافتند. دين، نه زندگى ستيز است و نه زندگى پرست؛ بلكه دين، …
دين و بحران هويت جوانان
 مهدى خيراللهى * مقدمه بحران هويت از مقولات مهم در عصر جديد و مورد تأکيد در دهه‏ هاى اخير در سراسر جهان است و در سطح جهان و کشورهاى گوناگون با رويکردهاى متفاوت مورد بحث و کاوش‏هاى فراوان قرار گرفته و مقالات متعددى در اين باره به نگارش در آمده است. چالش بحران هويت هم بعد روان شناختى و فردى دارد و هم ب…