مهارت زنان
نگاهي به اشتغال زنان
 ناديا مدني‏پور عوامل مؤثر، موانع و ديدگاهها امروزه شاغل بودن زنان، يکي از مسائلي است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روي مي‏آورند و حتي مجبور گشته‏اند علاوه بر مسئوليت‏هاي خود در خانه و تربيت فرزندان، مسئوليت‏هاي اجتماعي را نيز پذيرا گردند. در اينجاست که ما با قشري به عنوان «زنان شاغل» روبه…