منشور زندگی
قرآن راهنماى زندگى انسان
وجيهه حاجيلو خداوند يكتا،براى هدايت بندگانش راه‌هاى زيادى گشوده و مسيرهاى هموار متعددى قرار داده است،تا بندگانش با تأمل در نشانه‌ها و ايات خداوندى كه در همه آفريده‌هايش مانند نقطه‌اى نورانى مى درخشد، راه راست و مستقيم را برگزيده و به سعادت دنيا و آخرت ره يابند. خداوند انعكاس عظمت خود را در جهان طبيعت، به تصوير…