منبع کنترل

نوشته‌ها

ارتباط منبع کنترل و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

رابطه خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران

رابطه ی بین منبع کنترل و خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران کودکان درخودمانده

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.