مقام والاى مادر
مقام والاى مادر در قرآن
نوع دستورهایى که اسلام به زن و مرد می دهد، در عین حال که یک راه مشترکى براى هر دو قائل است ولى راه مخصوص را هم از نظر دور نمى ‏دارد، وقتى احترام به پدر و مادر را بازگو می کند، براى گرامى داشت مقام زن، نام مادر را جداگانه و بالاستقلال طرح می کند. قرآن کریم مى ‏فرماید: اما یبلغن عندک الکبر احدهما او ک…