مقام شهود
امام حسن مجتبی و درجه احسان يا مقام شهود رب
احمد عابدى نام مبارك امام مجتبى عليه السلام يعنى «الحسن» هديه جبرئيل به رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم بوده1 و اين نام در دنيا نبوده بلكه از نامهاى اهل بهشت است.2 نام «حسن» مربوط به ملكوت عالم است نه عالم ناسوت و ماده. و به حكم آن كه «الاسماء تنزل من السماء»نامها از آسمان نازل مى شوند. نام مبارك ا…