معاف
مخلصین از حضور در صحنه قیامت معافند
خداوند در هنگام قیامت با نفخ صور بر آنچه در زمین و آسمان است را مى میراند اما عذابى را استثنا مى کند: «وَ نُفِخَ فِی الصورِ فَصَعِقَ مَن فِى السمَـ'وَ'تِ وَ مَن فِى الاْ رْضِ إِلا مَن شَآءَ اللَهُ ثُم نُفِخَ فِیهِ أُخْرَى ' فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ یَنظُرُونَ؛ و در صور دمیده شود، پس هر که در آسمان ها و ه…