مظاهر رحمت
مظاهر رحمت و غضب خداوند در قیامت
 بهشت و مومن مظهر رحمت خداوند و جهنم و کافر مظهر غضب شرور و بدیها، امور عدمیّه هستند و این امور از ماهیّات نفوس پیدا مى شود، نه از اصل وجودشان. اصل وجودشان خیر محض است و خداوند خالق خیر است نه خالق شرّ؛ (وَالشَّرُّ لَیْسَ إلَیْک) و اگر عنوان بدى در نظر قاصر و کوتاه معصیت کاران برداشته شود دیگر معصیت …