مصرف‌گرایی
تأثیرات دنیای رسانه بر سبک زندگی
تفاوت‌ها و شباهت‌های سبک زندگی با طبقه، قشر و سایر تقسیم‌بندی‌های اجتماعی چیست؟ رابطه‌ی سبک زندگی با هویت چیست؟ تأثیر و تأثر سبک زندگی و رسانه‌ها بر یکدیگر چگونه است؟ سید یاسین ابراهیمی سبک زندگی مفهوم نسبتاً جدید میان‌رشته‌ای است که پرسش‌های را پیش روی ما قرار داده است. تفاوت‌ها و شباهت‌های سبک زن…