مشورت با همسر
مشورت با همسر
مشورت کردن منافعي دارد از جمله اين که وقتي فردي با شخصي مشورت مي کند به طور قطع و يقين از افکار و نظريات او الهام مي گيرد. به نقاط ضعف و ناتواني افکار خود پي مي برد. ديگر اينکه فرد مشورت کننده به طور غير مستقيم شخصيت فرد متقابل را مورد تأييد قرار مي دهد و عملاً به او مي فهماند که تو مورد اعتماد و اط…