مسوولیت پذیری
نهاد خانواده و سازندگى‌هاى ازدواج
نهاد خانواده انسانها، گرچـه واحدهاى جـدا از هم اند، اما عوامل مختـلفى از این آحاد، (مجموعه) پدید مى‌آورد و آنان را بـه شکلهاى مختلفى (با هم) و مرتبط با یکدیگر مى‌سازد. (خـانواده)، یکى از این گونه مجـموعه‌هاسـت و از مقدس تـرین نهادهاى اجتماعى و پیونددهنده افراد به شمار مى‌آید. آنچـه افراد را وادار مى‌سازد که بـا هم زندگى…
رابطه خوب همسران، تصادفی نیست
این که زن و شوهر رابطه خوبی داشته باشند، تصادفی نیست. روابط عاشقانه موفق، به طور اتفاقی رخ نمی‌دهند. همسرانی که روابط عاشقانه‌ای دارند، اقدامات خاصی را انجام می‌دهند که افراد در روابط ناموفق آنها را انجام نمی‌دهند: مهربانی با خود و دیگری لحظه‌ای به این فکر کنید که امروز را چگونه گذرانده‌اید. آیا بر چ…