مسايل زنان
جايگاه و مسايل زنان
 خانم گوهرالشريعه دستغيب* مساءله ى زن ، يك مساءله ى بسيار مهم مساءله ى زن ، كه موضوع كار جمع خانمهاى حاضر است و شما (*) اندكى از مباحث مربوط به زن را بيان فرموديد، مساءله ى بسيار مهمى است . البته بعد از انقلاب در كشور ما، وضع زن به عنوان عضوى از جامعه و همچنين به عنوان كسى كه صاحب وظايف زنانه است - و…
اصول راهبردى در نگرش به مسايل زنان (2)
اصل ششم: خانواده، نهادى محورى اصول راهبردى در نگرش به مسایل زنان(۲)«مرد مسلمان، بعد از نعمت اسلام، هیچ بهره‏ اى برتر از داشتن همسرى ‏مسلمان نبرده است; همسرى که نگاه به او براى شوهر مسرت‏ بخش است،فرمانبردار است، و در غیاب شوهر، حافظ خود و مال همسر است.» خانواده به عنوان یک نهاد اساسى در جامعه، یک اصل و…