مسأله امامت
والدمن در نماز جمعه وین مطرح کرد:قرآن شیعیان و مسأله امامت
خلاصه جایگاه امام و امامت، بالاتر از جایگاه نبی و رسول است. چرا؟ چون حضرت ابراهیم(ع) چندین سال نبی خداوند بر روی زمین بودند؛ چندین سال هم رسول خدا بر روی زمین بودند؛ ولی در اواخر عمر و بعد از امتحانات فراوان، به مقام امامت نائل شدند؛ پس این جایگاه، جایگاه بالاتری از جایگاه نبوت و جایگاه رسالت است. …