مرضیه ملکیها

نوشته‌ها

بررسی اثربخشی مدیریت تعارض کار خانواده بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار زنان شاغل

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطالب مراجعه فرمایید