نوشته‌ها

جای پای روس وانگلیس

فتنه باب وبها ازتوطئه های مهمی است که ازاواسط دوره قاجاریه با هدف اسیب رساندن به اسلام وخصوصاّ تشیع از سوی کانونهای استعماری طراحی شد و درمسی رتداوم حیات سیاه وتباهش همواره درکنار دشمنان اسلام ، درصدد ضربه زدن به این دین مبین وازبین بردن خصلتهای ضد استکباری وظلم ستیز ان بود و دریک کلام هدف طراحان ای…