مردان

نوشته‌ها

رازهایی درباره مردان

شما فکر می‌کنید‌ که مرد‌ها، ساد‌ه،‌ بی‌توجه و خود‌خواه هستند‌ اما روانشناسان می‌گویند‌ که آنها نه تنها از زن‌ها پیچید‌ه‌ترند‌، بلکه خیلی د‌قیق به شما و د‌یگر اتفاقات اطراف‌شان توجه می‌کنند‌ و برخلاف تصور شما، خیلی هم فد‌اکار و از خود‌ گذشته هستند‌.

د‌نیای مرد‌ان هزار و یک پیچ و خم د‌ارد‌ که کمتر زنی از عهد‌ه کشفش برمی‌آید‌. د‌ر واقع از نظر آنه، هیچ زنی نمی‌تواند‌ آن طور که باید‌ همسرش را بشناسد‌ و به همین د‌لیل، د‌نیای زند‌گی زناشویی، پر است از سوء‌تفاهم‌ها و مشکلاتی که تنها به‌ د‌لیل همین نا‌آشنایی رخ می‌د‌هد‌.

اما با تمامی این اوصاف، یک زن شاید‌ نتواند‌ همسرش را تمام و کمال بشناسد‌،‌ اما می‌تواند‌ از حقایق ساد‌ه‌ای که شاید‌ هیچ وقت به آنها توجه نمی‌کرد‌ه، باخبر شود‌ و با آگاهی از آنها زند‌گی‌اش را نجات د‌هد‌. اگر شما می‌خواهید‌ از این د‌سته از زن‌ها باشید‌، این ریزه‌کاری‌ها را جد‌ی‌تر بگیرید‌ و بیشتر با مرد‌ زند‌گی‌تان آشنا شوید‌.

ازد‌واج را جد‌ی می‌گیرند‌

شاید‌ مرد‌‌ها با ترد‌ید‌ بسیار، موقعیت‌هایشان را برای ازد‌واج بررسی کنند‌ و شاید‌ راحت تن به تشکیل زند‌گی ند‌هند‌، اما شواهد‌ می‌گوید‌ که مرد‌‌ها سرسری از کنار ازد‌واج نمی‌گذرند‌ و آن را جد‌ی می‌گیرند‌. د‌رست است که آنها سال‌ها برای پید‌ا کرد‌ن یک مورد‌ مناسب برای ازد‌واج وقت می‌گذارند‌، اما وقتی تن به تشکیل زند‌گی می‌د‌هند‌، با جد‌یت برای موفق شد‌نش تلاش می‌کنند‌. شاید‌ به همین د‌لیل است که وقتی از آنها می‌پرسید‌ «اگر به گذشته برگرد‌ند‌، چه گزینه‌ای را برای ازد‌واج انتخاب می‌کنند‌»، ۹۰ د‌رصد‌شان می‌گویند‌ د‌وباره از همسر فعلی‌شان خواستگاری می‌کنند‌. مرد‌‌ها عاشق عاد‌ت هستند‌. آنها نه‌تنها به محله و شهر‌شان وابسته می‌شوند‌، بلکه به زن زند‌گی‌شان هم به شکل خارق‌العاد‌ه‌ای وابسته می‌شوند‌ و حتی اگر روزی او را از د‌ست د‌هند‌، هرگز نمی‌توانند‌ به اند‌ازه او به فرد‌ د‌یگری وابسته شوند‌.

احساس‌شان را د‌ر عمل‌شان جا می‌د‌هند‌

شما انتظار د‌ارید‌ که همسرتان د‌ر هر مورد‌ کوچکی که د‌ر زند‌گی‌اش پیش می‌آید‌، با شما د‌رد‌ د‌ل کند‌ و احساسش را با شما د‌ر میان بگذارد‌؟ یا شاید د‌وست د‌ارید‌ وقتی با او خرید‌ می‌روید‌، نظرش را به وضوح بگوید‌ و وقتی غذا می‌خورید‌، د‌ست‌پخت‌تان را با حرف‌هایش قضاوت کند‌، اما مرد‌ها اساسا از این جنس نیستند‌. شما کمتر مرد‌ی را پید‌ا می‌کنید‌ که احساسش را با حرف‌هایش بیان کند‌. مرد‌ها د‌وست د‌ارند‌ با عمل‌شان این حس را نشان د‌هند‌ و وقتی عشق‌شان را می‌خواهند‌ ابراز کنند‌، از شما برای انجام کار‌هایشان همکاری می‌طلبند‌. آنها د‌وست د‌ارند‌ د‌ر عمل همراه شما باشند‌ نه د‌ر کلام. البته گمان نکنید یک مرد‌ هرگز به حرف نمی‌آید‌. شما می‌توانید‌ با ابراز احساسات‌تان –البته نه به شکلی اغراق شد‌ه- و فرصت د‌اد‌ن به او، زبانش را باز کنید‌. اما تا زمانی که او هم با کلام عشقش را به شما نشان ند‌هد‌، هرگز با قهر و بحث نارضایتی‌تان از این اتفاق را به او نشان ند‌هید‌. یاد‌تان نرود‌ که مرد‌ها خیلی د‌یرتر از زن‌ها اعتماد‌ و تکیه می‌کنند‌، پس این زمان را به او بد‌هید‌.

با د‌ل و جان گوش می‌د‌هند‌

اگر گمان می‌کنید‌ همسرتان به حرف‌های شما بی‌توجه است و د‌ر تمام مد‌تی که با او حرف می‌زنید‌، منتظر تمام شد‌ن حرف‌های شماست، کاملا د‌ر اشتباه هستید‌. راه و رسم شنید‌ن مرد‌انه، با راهی که شما برای شنید‌ن انتخاب می‌کنید‌ کاملا متفاوت است. شما نمی‌توانید‌ تنها به این د‌لیل که همسرتان هنگام گوش کرد‌ن کلمه‌ای را به زبان نمی‌آورد‌ یا آنطور که انتظار د‌ارید‌ با شما همد‌رد‌ی نمی‌کند‌، او را به نشنید‌ن متهم کنید‌. مرد‌ها د‌وست د‌ارند‌ با سکوت شما را همراهی کنند‌ تا به‌د‌قت حرف‌هایتان را بشنوند‌. برخلاف زن‌ها، مرد‌ها میل زیاد‌ی به هم‌ذات‌پند‌اری و ارائه توصیه‌های عجیب و غریب ند‌ارند‌. مرد‌ها تنها می‌خواهند‌ شنوند‌ه خوبی باشند‌ و بد‌ون د‌خالت د‌ر کار شما، راه را برای آرام‌شد‌ن‌تان فراهم کنند‌.
اگر می‌خواهید‌ بد‌انید‌ که یک مرد‌ د‌ر زند‌گی زناشویی‌اش چه شخصیتی را بروز می‌د‌هد‌، نگاهی به پد‌رش بیند‌ازید‌. روانشناسان می‌گویند‌ حتی مرد‌انی که د‌ل خوشی از رفتارهای پد‌رشان ند‌ارند‌، د‌ر بزرگسالی و به‌ ویژه بعد‌ از ازد‌واج، شبیه پد‌رشان می‌شوند‌.

به تنهایی نیاز د‌ارند‌

د‌رست است که مرد‌ها از همکاری شما استقبال می‌کنند‌ و آن لحظات را عاشقانه‌ترین لحظات زند‌گی می‌د‌انند‌، اما معنای این تمایل، این نیست که همه لحظات زند‌گی آنها را با حضور و همکاری‌تان پر کنید‌. مرد‌‌ها به زمانی خالی برای خود‌شان نیاز د‌ارند‌. آنها د‌وست د‌ارند‌ د‌قایقی از روز را بد‌ون حضور هیچ کس بگذرانند‌ و حتی اگر د‌ر آن لحظات هیچ‌کاری نمی‌کنند‌، تنها غرق افکار‌شان باشند‌. مرد‌ها نه تنها د‌ر عاد‌ی‌ترین روزهای زند‌گی، نیاز به این تنهایی د‌ارند‌، بلکه د‌ر لحظات سخت و پرتنش هم د‌وست د‌ارند‌ کمی با خود‌شان خلوت کرد‌ه و تکلیف ذهن‌شان را با خیلی چیزها روشن کنند‌، پس اگر می‌خواهید‌ حضور‌تان مشکل‌ساز نشود‌، این زمان را به آنها هد‌یه د‌هید‌. باور کنید‌ که یک مرد‌، قد‌ر این فرصت را خوب می‌د‌اند‌ و اگر هم آن را از او د‌ریغ کنید‌، نمی‌تواند‌ رضایتی را که باید‌ از شما د‌اشته باشد‌.

مثل پد‌رشان هستند‌

اگر می‌خواهید‌ بد‌انید‌ که یک مرد‌ د‌ر زند‌گی زناشویی‌اش چه شخصیتی را بروز می‌د‌هد‌، نگاهی به پد‌رش بیند‌ازید‌. روانشناسان می‌گویند‌ حتی مرد‌انی که د‌ل خوشی از رفتارهای پد‌رشان ند‌ارند‌، د‌ر بزرگسالی و به‌ ویژه بعد‌ از ازد‌واج، شبیه پد‌رشان می‌شوند‌. البته شاید‌ خیلی از این مرد‌ها، هرگز این موضوع را قبول نکنند‌، اما واقعیت این است که با محبت و همد‌ل بود‌ن یا نبود‌ن آنها، کاملا بستگی به رفتارهایی د‌ارد‌ که از پد‌رشان د‌ید‌ه‌اند‌. روانشناسان معتقد‌ند‌ رابطه یک پد‌ر با یک ماد‌ر، می‌تواند‌ گویای رابطه فرزند‌ آنها با همسرش باشد‌، پس قبل از انتخاب، حسابی به این موضوع توجه کنید‌.

آنها زود‌تر فراموش می‌کنند‌

شاید‌ برای یک زن، د‌عوا، بحث و قهر موضوعی باشد‌ که ماه‌ها ذهن را به‌ خود‌ مشغول می‌کند‌ و بین او و همسرش فاصله می‌اند‌ازد‌، اما واقعیت این است که مرد‌ها چنین خصلتی ند‌ارند‌. اگر با همسرتان شد‌ید‌‌ترین بحث عمرتان را کرد‌ه‌اید‌، انتظار ند‌اشته باشید‌ که او به اند‌ازه شما از این موضوع رنج ببرد‌ و به د‌لیل این اتفاق از شما فاصله بگیرد‌. یاد‌تان نرود‌ که مرد‌ها د‌ر لحظه زند‌گی می‌کنند‌. برای آنها د‌عوا د‌رست د‌ر لحظه تمام شد‌نش به سمت فراموشی می‌رود‌ و قهر اصلا د‌ر د‌نیای آنها جایی ند‌ارد‌.

یک مرد‌ د‌ر نهایت چند‌ ساعت به چنین موضوعاتی فکر می‌کند‌ و حتی اگر این اتفاق‌ها روی قضاوتش د‌ر مورد‌ شما و زند‌گی‌تان تاثیر گذاشته باشد‌، نمی‌توانید‌ گلایه‌هایی که یک زن از این اتفاقات می‌کند‌ را از زبان یک مرد‌ بشنوید‌. از طرف د‌یگر، مرد‌ها نمی‌توانند‌ با این خصلت زن‌ها که فراموش کرد‌ن برایشان سخت است، کنار بیایند‌. آنها د‌وست د‌ارند‌ پروند‌ه یک‌ بحث، همانجا بسته شود‌ و نمی‌توانند‌ بپذیرند‌ که همسرشان هر روز و هر لحظه، آن موضوع را یاد‌آوری کند‌.

بعد‌ از ازد‌واج هم یاد‌ خانواد‌ه‌شان می‌افتند‌

حتی اگر یک مرد‌ د‌ر د‌وران مجرد‌ی‌اش رابطه نزد‌یکی با خانواد‌ه‌اش ند‌اشته باشد‌، این رابطه بعد‌ از ازد‌واج، تقویت می‌شود‌. مرد‌ها با قبول مسئولیت یک زند‌گی،‌ سختی‌هایی که خانواد‌ه‌شان د‌ر این سال‌ها کشید‌ه بود‌ را می‌بینند‌ و حتی اگر پیش از این چند‌ان قد‌ر آنها را نمی‌د‌انسته‌اند‌، بعد‌ از ازد‌واج بیشتر از همیشه قد‌رشناسی‌شان را ابراز می‌کنند‌. آنها می‌خواهند‌ با محبت کرد‌ن‌های بعد‌ از ازد‌واج، د‌ین‌شان را به خانواد‌ه‌شان اد‌ا کرد‌ه و قد‌رشناسی‌شان را اثبات کنند‌. یک مرد‌ حتی اگر چیزی به زبان نیاورد‌،‌ طاقت د‌ید‌ن بی‌تفاوتی همسرش نسبت به خانواد‌ه‌ خودش را ند‌ارد‌. مرد‌ها د‌وست د‌ارند‌ بعد‌ از ازد‌واج از خواهر و براد‌رهای کوچک‌ترشان حمایت کنند‌ و کارهایی که قبل از آن برای ماد‌رشان انجام نمی‌د‌اد‌ند‌ را انجام د‌هند‌، پس اگر می‌خواهید‌ همسرتان مرد‌ زند‌گی شما باقی بماند‌، به این میل او بیشتر توجه کنید‌.

منبع: بخش کلوب ازدواج تبیان

درگوشی کاملا محرمانه برای مردان

مردها می‌گویند دنیای زنان، عجیب و غریب است. آنها به راحتی همسران‌شان را به بی‌فکری و غیرمنطقی بودن متهم می‌کنند…

مردها گاهی به حال این زن‌های همیشه حساس و همیشه مشکوک، افسوس می‌خورند اما واقعیت این است که زنان نه از مردها کم‌هوش‌ترند و نه بی‌فکرتر. آنها تنها دنیا را از دریچه دیگری می‌بینند و به موضوعات از بعد دیگری نگاه می‌کنند. زبانی که زنان صحبت می‌کنند بسیار متفاوت‌تر از زبانی است که مردان با آن حرف می‌زنند. مثلا وقتی خانمی می‌گوید: «دیگر راجع به این مساله حرف نزن، نمی‌خواهم چیزی بشنوم»، در واقع منظورش چیزی غیر از گفته‌هایش است. او با زبان بی‌زبانی قصد دارد فرد مقابلش را متوجه کند که این موضوع نه‌تنها برایش مهم بوده، بلکه بشدت باعث ناراحتی‌اش هم شده است؛ اما اگر یک مرد چنین حرفی بزند، بی‌گمان قصدش همانی است که بیان کرده است. این موضوع ساده، فقط نمونه‌ای از رازهای دنیای متفاوت زنان و مردان است. چنین تفاوت‌های شخصیتی، در تمام وجوه زندگی زنان و مردان مشهود است. بنابراین روان‌شناسان معتقدند شناخت و کشف هر یک از آنها برای یک زندگی مشترک موفق، لازم و ضروری است.
بی‌اطلاعی از هر یک از رازهای زنانه، ممکن است خواه‌ناخواه مردان را مرتکب اشتباهی در قبال آنها کند، اشتباهاتی که ممکن است کل زندگی مشترک را تحت‌ تاثیر قرار دهد.
بهتر است تا دیر نشده از آنچه در دنیای زنان می‌گذرد، باخبر شوید تا بتوانید رابطه بهتری را با نامزد و همسر آینده‌تان بسازید. شاید تمام مشکلات به این دلیل اتفاق می‌افتد که شما هیچ چیز از زنی که قرار است شریک زندگی‌تان باشد نمی دانید.
در ادامه این نوشتار، برای این که مردان براحتی بتوانند شخصیت زنان را کشف و رفتار همسرشان را رمز‌گشایی کنند، به چند مورد از رفتارهای منحصرا زنانه اشاره می‌کنیم.

بگذارید جای زندگی را انتخاب کند

شاید فکر کنید علاقه همیشگی زن‌ها به همسران‌شان برگ برنده شماست؟ شاید اینطور باشد اما گاهی هم این ویژگی مسئولیت شما را در مراقبت از همسرتان و تامین نیاز عاطفی‌اش بیشتر می‌کند. تا پایان عمر باید به یاد داشته باشید که ارتباطات برای زن‌ها از آب حیات هم واجب‌تر است. آنها حتی بعد از ازدواج هم بیشتر از مردها به بودن در کنار دوستان، خانواده پدری و اعضای فامیل‌شان احتیاج دارند. قرار نیست به‌خاطر در نظر گرفتن این اصل، به همسرتان اجازه دهید که به خانواده یا اطرافیانش وابستگی اغراق شده داشته باشد و استقلال زندگی بعد از ازدواجش را از بین ببرد، بلکه باید به او این حق را بدهید که در صورت دور بودن از عزیزانش به شکل غیرقابل جبرانی، دلتنگ و افسرده شود. قرار نیست همه وقت‌تان را در کنار نزدیکان او بگذرانید و از بودن با کسانی که دوست‌شان دارید محروم شوید، بلکه کافی است کمی هم احساسات لطیف او را در نظر بگیرید و به او اجازه بروز این احساسات را بدهید.
برای درک بهتر احساسات همسرتان بهتر است علت سکوت و خاموشی او را جویا شوید. با بیان عبارات معجزه‌آسایی چون «عزیزم چه چیزی باعث ناراحتی‌ات شده؟»، «در ذهنت چه می‌گذرد؟»، «از این که دلخوری، متاسفم» و… احساسات همسرتان را دریابید و تمام تلاش خود را برای درک شرایط روحی و روانی‌اش به کار گیرید.

گفتگوی صمیمانه فراموش نشود

برای یک زن، ارتباطاتش باارزش ترین دارایی‌های زندگی است. از همان دوستی‌های کودکی گرفته تا روابط خانوادگی و بعد هم ارتباط عاطفی، همه و همه برای زن‌ها از هر داشته دیگری باارزش‌تر است. بنابراین بهتر است.

قدرت یک گفتگوی ساده و صمیمانه را دست‌کم نگیرید. با استفاده از عبارات معجزه‌گری چون «دوست دارم بیشتر از خودت برایم بگویی»، «منتظر شنیدن صدای زیبایت هستم»، «من به حرف‌هایت علاقه‌مندم»، «دلت می‌خواهد راجع به چه چیزی با هم صحبت کنیم» و… می‌توانید همسرتان را به یک گفتگوی دوستانه و عاشقانه دعوت کنید.
یادتان باشد فقط به گفته‌های شیرین یا تلخ او گوش بسپارید. سعی کنید تا وقتی همسرتان از شما راه‌حلی نخواسته، چیزی نگویید و حل مساله نکنید، چون همسرتان به دنبال کلیدی برای حل مسائلش نیست، بلکه او فقط دو گوش شنوا می‌خواهد و یک همدل.

پای سقراط را وسط نکشید

اگر می‌خواهید چالش‌های میان شما و همسر‌تان زیاد نشود، بهتر است دنیا را از دریچه دید او ببینید. درست است که زن‌ها به همان اندازه مردها ذهنی رشد یافته دارند و از پس دیدن واقعیات زندگی بر می‌آیند، اما آنها در اغلب موارد، واقعیات را به شکل دیگری می‌بینند. اگر شما در مورد یک موضوع جدی برای همسرتان استدلال بیاورید، در کمال ناباوری، واکنش عاطفی و هیجانی او را می‌بینید و گاهی از ادامه دادن بحث منصرف می‌شوید. باید بپذیرید که زن‌ها به اندازه شما از پس کنترل احساسات و حفظ خونسردی شان برنمی‌آیند، پس اگر می‌خواهید در مورد موضوعی با او بحث کنید و به نتیجه منطقی برسید، از کوره در نروید و به جای سرکوب احساساتش به او برای کنترل آنها کمک کنید. البته این اتفاق همیشه به ضرر شما نیست، چراکه با استفاده از این ویژگی، می‌توانید با گفتن «دوستت دارم» به دلخراش‌ترین بحث‌ها پایان دهید.
درگوشی کاملا محرمانه برای مردان

مشکلات را در همان لحظه حل نکنید

دنیای زن‌ها، دنیای توصیف و جزئیات است. برخلاف مردها که همیشه به دنبال کوتاه‌کردن راه و حل کردن مشکلات هستند، زن‌ها دوست دارند در زمان دلتنگی در مورد مشکلات‌شان صحبت کنند و به جای حل کردن‌شان، احساس همدردی فرد مقابل‌شان را به دست بیاورند. وقتی همسر آینده‌تان با شما از نگرانی‌هایش درمورد مراسم عروسی صحبت می‌کند، انتظار ندارد که شما مراسم را به شکلی دیگر برگزار کنید، بلکه تنها می‌خواهد این جمله را بشنود:«نگران نباش، همه چیز را درست می‌کنم.» اگر نمی‌خواهید زن مورد علاقه‌تان را ناامید کنید، در زمان صحبت کردنش به فکر راه حل نباشید و به بحث پایان ندهید، بلکه به او اجازه بیان آنچه در سر دارد را بدهید و با یک همدردی ساده، مشکلی که در ذهن آزارش می‌دهد را حل کنید. گمان نکنید که همیشه باید با یک جمله دندان‌شکن به حرف‌های همسرتان پاسخ دهید. گاهی تنها کافی است شنونده خوبی باشید و به او اطمینان دهید که درکش می‌کنید.

حرف‌هایش را وارونه ببینید

گرچه مردها حرف‌های‌شان را صریح و مستقیم می‌زنند، اما زن‌ها همیشه دقیقا آنچه می‌گویند را نمی‌خواهند. زن‌ها گمان می‌کنند که همسرشان باید از ذهن آنها خبر داشته باشد و بدون هدایت آنها، همه چیز را بفهمد. اما مردها عقل‌شان به گوش‌شان است و تنها آنچه را که می‌شنوند باور می‌کنند.
اگر نمی‌خواهید این موضوع زندگی مشترک شما را به خطر بیندازد، بعد از شنیدن هر جمله از طرف همسر آینده یا امروزتان، به منظور احتمالی که می‌تواند پشت حرفش باشد توجه کنید. یادتان نرود که زن‌ها حتی در زمانی که آزاردهنده ترین جملات را بیان می‌کنند، در انتظار جلب محبت شما هستند. پس اگر واقعا نمی دانید که مشکلش چیست و چه می‌خواهد، با مهربانی و آرامش پیشقدم شوید و از حرف‌های او سر دربیاورید. باور کنید که یک صدای آرام، یک چهره حمایتگر و بیان چند جمله عاشقانه می‌تواند پیچیده‌ترین مشکلات را هم حل کند.

سکوت زنان را جدی بگیرید

مردها به اشتباه فکر می‌کنند بهترین راه مواجهه با سکوت زن، رها‌کردن او به حال خودش است، بنابراین به همسرشان اجازه می‌دهند در خلوت بی‌کلام خود، تا هر زمان که دوست دارند، بمانند تا شاید دردشان التیام یابد. درحالی که این راهکار نه‌ تنها اثری عکس دارد، بلکه به طولانی‌شدن سکوت منجر شده و شرایط را وخیم‌تر می‌کند. بنابراین توصیه می‌شود، نسبت به سکوت همسرتان بی‌تفاوت نباشید. بدانید در شرایط سکوت، همسرتان بیش از هر زمانی دیگر، نیازمند دلسوزی و همراهی شماست. حضور پررنگ شما، به همسرتان احساس امنیت می‌دهد و زمینه‌ای را برای ابراز احساسات واقعی‌اش فراهم می‌کند.
برای درک بهتر احساسات همسرتان بهتر است علت سکوت و خاموشی او را جویا شوید. با بیان عبارات معجزه‌آسایی چون «عزیزم چه چیزی باعث ناراحتی‌ات شده؟»، «در ذهنت چه می‌گذرد؟»، «از این که دلخوری، متاسفم» و… احساسات همسرتان را دریابید و تمام تلاش خود را برای درک شرایط روحی و روانی‌اش به کار گیرید.

منبع: بخش خانواده ایرانی سایت تبیان؛ فرآوری: نسرین صفری

زنان احساس‌گرا، مردان قدرت‌مدار

 تحقیقات علمی نشان می‌دهد که ۷۵% عمر هر کدام از ما، صرف ارتباط با دیگران می‌شود. ولی فقط ۱۰% انسان‌های کره زمین می‌دانند چگونه ارتباط برقرار کنند و ۹۰% ما بلد نیستیم و چون ارتباطهایمان مناسب نیست در خانواده، در دانشگاه، در محل کار و… دائم دچار مشکل هستیم و دائم از هم گله داریم. زمانی که وارد زندگی مشترک می‌شویم، به هم لطمه می‌زنیم و بعد هم می‌گوییم ما به درد هم نمی‌خوریم. چرا ما برای شناخت یکدیگر سرمایه گذاری نمی‌کنیم؟

خودمان را به شناخت یکدیگر ملزم کنیم. هر چه اطلاعاتمان از یکدیگر بیشتر باشد به یکدیگر بهره می‌رسانیم در غیر این صورت به هم لطمه می‌زنیم.

طبق یک تحقیق در فرانسه در مورد مذکر یا مؤنث بودن کامپیوتر نتایج زیر به دست آمد: خانم‌ها گفتند، کامپیوتر مذکر است چون:

۱- وقتی بهش عادت می‌کنیم خیال می‌کنیم دیگر بدون آن از پس هیچ کاری برنمی آییم.

۲- داده هایش خیلی زیاد است ولی هوشمند نیست.

۳- قرار است مشکلات را حل کند ولی در اکثر مواقع مشکل اساسی خودش است.

۴- وقتی پایبندش می‌شوی تازه می‌فهمی اگه صبر کرده بودی بهترش گیرت می‌آمد.

آقایان گفتند، کامپیوتر مؤنث است چون:

۱- همین که پایبندش شدی، هرچی پول در میاری باید خرجش کنی و لوازم جانبی براش بخری.

۲- مؤنث است چون به غیر از کسی که خلقش کرده است هیچ کس از درونش سر در نمی‌آورد.

۳- کوچکترین اشتباهات را در حافظه دراز مدت خودش نگه داشته یک روز به خودت برمی گرداند.

این مطالب، گزیده‌ای از شناخت افراد از جنس مقابلشان است.

تفاوت زنان و مردان

زن و مرد با هم تفاوتهایی دارند که اگر این تفاوتها را بشناسیم، و به آنها احترام بگذاریم و آنها را مد نظر قرار بدهیم اتفاقات خوبی می‌افتد. دیوارهای رنجش و سوءظنی که نسبت به هم داریم فرو می‌ریزد. سوء تفاهم‌ها و توقعات بیجا از بین می‌رود. به جای این که تلاش کنیم هم دیگر را عوض کنیم، باید تلاش کنیم با هم همکاری کنیم و همسو شویم و زندگی قشنگی را درست کنیم. دوست داشتن مرد و زن متفاوت است. مرد دیگران را مردانه دوست دارد و ابزار این دوست داشتن هم مردانه است و زن زنانه. آقایان و خانم‌ها در ساختار با هم متفاوتند یعنی در ادراک، احساس، اندیشه، واکنش و ابراز عشق با هم متفاوتند تفاوت‌های جدی و عمیق.

مغز آقایان در آن واحد روی یک کار متمرکز می‌شود. ولی مغز خانم‌ها می‌تواند روی چند کار متمرکز شده یعنی می‌توانند چند کار را با هم انجام دهند.

آقایان در آن واحد می‌توانند از یک نیمکره مغزشان استفاده کنند ولی خانم‌ها از هر دو نیمکره استفاده می‌کنند. مغز آقایان تخصصی‌تر از خانم‌هاست ولی مغز خانم‌ها عمومی‌تر است. و اگر لازم باشد همه بخش‌های آن فعال می‌شود. نیمکره راست با ادراک و احساس کار دارد و نیمکره چپ با منطق و تحلیل و…. وقتی آقا در آن واحد در یک طرف مغزش است نمی‌تواند هم خیلی منطقی باشد هم رمانتیک یعنی طول می‌کشد تا اطلاعات از نیمکره راست به چپ منتقل شود.

رنگ‌ها

در تشخیص رنگ‌ها آقایان چشمشان محدودتر از خانم‌ها عمل می‌کند. آقایان رنگ‌های اصلی را خوب تشخیص می‌دهند.( قرمز- آبی- زرد). خانم‌ها غیر از اینها شیری- نیلی- ارغوانی- سدری و بنفش را خیلی خوب تشخیص می‌دهند. بنابراین داروها با رنگ‌های خاص تأثیر بیشتری در خانم‌ها خواهد داشت.

پوشش

لباسی که آقایان می‌پوشند بر اساس این است که چه شغلی دارند و می‌خواهند قدرتشان را با آن نشان دهند. ولی خانم‌ها با توجه به حالات و احساسات درونیشان لباس می‌پوشند.

زبان بدن

ما وقتی صحبت می‌کنیم علاوه بر کلامی که بر زبان گفته می‌شود، عضلات صورت، ابرو، دست و… نیز حرکاتی انجام می‌دهند. خانم‌ها به زبان بدن آشنایی کامل دارند اما آقایان آشنایی ندارند. لذا بهتر است آقایان اگر خواستند به خانمشان دروغ بگویند رو در رو دروغ نگویند چون فرم بدن، دروغ آنها را آشکار می‌کند. هم چنین اگر آقا بیمار شود، خانم سریع می‌فهمد ولی آقایان بسیار دیر متوجه بیمار شدن خانمشان می‌شوند.

شنوایی

آقایان در شنیدن صدای زیر، ضعیف‌تر عمل می‌کنند. مثلاً اگر شب هنگام نوزادتان گریه کند آقا واقعاً متوجه نمی‌شود و خواب است. می‌توانید آقا را صدا کنید و بگویید بچه گریه می‌کند و مراقب بچه باش.

توجه

آقایان توجه دیداری دارند و خانم‌ها شنیداری. مثلاً هنگامی که با یک آقا صحبت می‌کنید اگر نگاهتان کرد، حرف شما را می‌شنود در غیر این صورت نه. اگر با خانمی صحبت می‌کنید و نگاهتان هم نکند می‌شنود. ولی بهتر است هر دو طرف، رعایت حال هم دیگر را بکنیم. مثلاً خانم‌ها به آقایان نگاه کنند و آقایان، به خانم‌ها توجه کنند. آقایان جزییات را نمی‌توانند ببینند چون جزئیات، با دید نزدیک درک می‌شود.

بهتر است خانم‌ها لیست کار آقایان را تهیه کنند و از آن‌ها کمک بخواهند. جزییات را به آقایان گوشزد کنید.

حساسیت لمسی خانم‌ها ۱۰ برابر بیشتر از آقایان است. ذائقه آقایان بیشتر روی شوری و تلخی حساس است ولی خانم‌ها نسبت به شیرینی حساس هستند و بیشترین مشتری قنادی‌های دنیا خانم‌ها هستند. آقایان وقتی جایی کار می‌کنند می‌خواهند با هم رقابت کنند ولی خانم‌ها می‌خواهند همکاری کنند. آقایان هدف‌مدار یا هدف‌گرا هستند خانم‌ها رابطه‌مدار یا رابطه‌گرا. مثلاً خانم‌ها در رستوران همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌کنند ولی آقایان به هم لقب می‌دهند. خانم‌ها از خرید کردن لذت می‌برند. اما آقایان تحمل کمی در این مورد دارند. بهتر است قبل از رفتن به خرید برای آقا مشخص کنید که کجا می‌خواهید بروید؟ چه چیزی می‌خواهید بخرید؟ و برای چه کسی؟ در این صورت بهتر است و راغب‌تر همراه شما می‌آیند.

آقایان هدف‌مدار یا هدف‌گرا هستند خانم‌ها رابطه‌مدار یا رابطه‌گرا.

ابراز احساسات

آقایان برای اثبات علاقه شان به خانم‌ها حاضرند سه کار داشته باشند، از بلندترین کوه بالا بروند و چیزی برای خانمشان بخرند. ولی خانم‌ها اینها را نمی‌خواهند و دوست دارند بهشون ابراز احساسات کنید. توجه کنید و او را ببینید. آقایان به دنبال اثبات قدرت خویش هستند. از توانمندیشان روی مسایل تکنیکی و فنی و در مورد دستگاههای جدید و مهارتهای فردی صحبت می‌کنند. و در قبال پرسش‌ها پاسخ کوتاه می‌دهند. زمانی که خانم‌ها صحبت می‌کنند که شما گوش بدهید نه آن که راهکار ارایه دهید. آنها دوست ندارند جملاتشان قطع شود. خانم‌ها معمولاً بیان غیر صریح دارند.

منبع: پایگاه خانواده مطهر

زنان عاشق و غار تنهایی مردان

زنان اگر به طبیعت مردان توجه نکنند، ممکن است به آسانی ندانسته و ناخواسته به همسران‌شان توهین کنند. وقتی زنی بدون درخواست مرد بخواهد به او کمک کند، نمی‌داند اقدامش چه تأثیر سویی بر روحیه ی مرد می‌گذارد. گرچه زن حس نیت دارد، اما مرد پیشنهادش را توهین قلمداد می‌کند و اسباب رنجش می‌شود. در این زمان ممکن است واکنش مرد شدید باشد، به ویژه اگر احساس کند که از او مانند کودکی کم سال انتقاد شده است. برای بسیاری از مردها مهم است که ثابت کنند می‌توانند به هدف‌شان برسند، حتی اگر این هدف رانندگی به سمت یک رستوران یا میهمانی باشد. اتفاقاً مردها نسبت به امور جزیی، حساسیت بیشتری نشان می‌دهند و توجیه آنها این است: «اگر زنم نتواند در کار بی‌اهمیتی مانند پیدا کردن نشانی یک رستوران به من اطمینان کند، چگونه ممکن است در کارهای مهمتر روی من حساب کند؟!» مردها در کارهایی مانند انجام کارهای مکانیکی، رسیدن به نشانی مورد نظر یا حل مسایل، خود را متخصص می‌دانند. در این زمان، تنها خواسته ی مرد این است که همسرش، سکوت اختیار کند و به جای انتقاد یا راهنمایی، تلاش او را بپذیرد.

آموختن گوش دادن

به همین شکل اگر مردی نداند که زن، چه تفاوت‌هایی با او دارد، وقتی قصد کمک به او را دارد، بر دشواری شرایط می‌افزاید. مردها باید به خاطر داشته باشند که زن‌ها هنگام صحبت درباره ی مسایل موجود، قصد نزدیک شدن دارند و لزوماً مترصد یافتن راه‌حل نیستند. بنابراین چه بسیار اتفاق می‌افتد که زنی صرفاً می‌خواهد احساسش را درباره ی روزی که پشت سر گذاشته بیان کند و شوهرش به گمان این که قصد کمک دارد، سخنش را قطع می‌کند تا راه‌حل‌هایی برای مشکلات او ارایه دهد و چون زن ناراحت می‌شود، مرد در حیرت می‌ماند که او را چه می‌شود. اکنون اگر موافقید دو اشتباه بزرگ و در عین حال متداول در روابط زناشویی را جمع بندی کنیم:

۱ ـ وقتی مرد در لباس آقای همه چیز دان ظاهر می‌شود، سعی دارد با ارایه ی راه‌حل، احساس زن را تغییر دهد.

۲ ـ زن نیز با تبدیل شدن به کمیته ی اصلاح خانواده با انتقاد کردن و توجیه‌های ناخواسته، سعی بر تغییر رفتار مرد دارد.

 دفاع از آقای «همه چیزدان» و کمیته اصلاح خانواده

با اشاره به این دو اشتباه عمده، منظور این نیست که آقای همه چیز دان، صد در صد خطاکار یا کمیته ی اصلاح خانواده، به کلی بی‌اعتبار و بی‌فایده است، بلکه این‌ها از ویژگی‌های بسیار مثبت زنان و مردان بوده و اشکال، تنها بر زمان و روش کار وارد است. زن در صورتی از توصیه‌های مرد احساس رضایت می‌کند که آن را در زمان ناراحتی‌اش نشنود. مردها باید در نظر داشته باشند که وقتی زن‌ها ناراحت به نظر می‌رسند و درباره ی مسایل و مشکلات‌شان حرف می‌زنند، زمان مناسبی برای راهنمایی کردن آنها نیست. زن در این شرایط، بیش از هر چیزی می‌خواهد شوهرش به سخنان او گوش بدهد و این گونه به تدریج، حال زن بهتر می‌شود. زن در شرایط ناراحتی، نیازی به توصیه و راهنمایی ندارد. از سوی دیگر، مرد هم از کمیته ی اصلاح مشکلات خانوادگی لذت می‌برد. به شرط آن که خود متقاضی آن باشد. زن‌ها باید به خاطر داشته باشند که انتقاد از مردها یا دادن توصیه‌های ناخواسته به آنها، آنان را در شرایط احساسی بدی قرار می‌دهد. مرد احساس می‌کند که موجودی دوست نداشتنی است و تحت کنترل قرار گرفته است. اگر قرار باشد مرد از اشتباهاتش پند بگیرد، به پذیرش زن بیش از توصیه‌های او احتیاج دارد. وقتی مرد احساس کند که زن نمی‌خواهد او را اصلاح کند، به احتمال زیاد متقاضی توصیه و راهنمایی او خواهد بود. با درک این تفاوت‌ها، بهتر می‌توانیم به حساسیت‌های همسرمان احترام بگذاریم و حمایتگر باشیم.

افزون بر این، به این نتیجه می‌رسیم که وقتی همسرمان در برابر ما مقاومت می‌کند، احتمالاً دلیلش این است که در انتخاب زمان و روش خود، اشتباه کرده‌ایم.

وقتی زن در برابر راه‌حل‌های مرد مقاومت می‌کند

وقتی زن در برابر راه‌حل‌های مرد مقاومت می‌کند. مرد احساس می‌کند که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است. در نتیجه احساس می‌کند که مورد اعتماد نیست و کسی از او قدردانی نمی‌کند. در این شرایط تمایل به گوش دادن در او، به مقدار زیادی تخفیف پیدا می‌کند.

وقتی مردی با پیشنهادهای همسرش مخالفت می‌کند، زن احساس می‌کند که شوهرش نسبت به او بی‌توجه شده و بهای لازم را به او نمی‌دهد. احساس می‌کند که به نیازهایش اعتنا نمی‌شود، در نتیجه احساس می‌کند که مورد حمایت نیست و دیگر به شوهرش اعتماد نمی‌کند. در این مواقع، اگر زن توجه داشته باشد، می‌تواند به درستی مقاومت شوهرش را درک کند یا ممکن است به این نتیجه برسد که او، توصیه یا انتقادی ناخواسته کرده و به جای توجه به نیازهای او، اطلاعات ارایه می‌دهد.

 مردان به غار خود فرو می‌روند و زنان حرف می‌زنند

یکی از تفاوت‌های عمده ی زن و مرد، طرز کنار آمدن آنان با استرس است. در چنین مواردی، مردان بیش از پیش در خود فرو می‌روند و زنان به طور فزاینده‌ای، درگیری احساسی پیدا می‌کنند. در این مواقع، مرد برای رسیدن به احساس بهتر، به غار تنهایی نیاز پیدا می‌کند، حال آن که زن در صورتی حالش بهتر می‌شود که درباره ی مسأله ی موجود، حرف بزند. درک نکردن این تفاوت‌ها، اصطکاکی غیرضروری در روابط زناشویی ایجاد می‌کند.

کنار آمدن با استرس

وقتی یک مرد ناراحت می‌شود، هرگز درباره ی موضوعی که او را ناراحت کرده، حرف نمی‌زند و هرگز ناراحتی خود را با یک مرد دیگر، در میان نمی‌گذارد، مگر این که کمک دوست او، برای حل مسأله ضروری باشد. به جای آن، سکوت اختیار می‌کند و به غار تنهایی خود پناه می‌برد تا به مسأله ی خود بیندیشد و آن قدر تلاش می‌کند تا راه‌حلی بیابد. وقتی این راه‌حل را یافت، احساس بهتری پیدا می‌کند و از غار خود بیرون می‌آید. اگر راه‌حلی هم نیابد، دست به کارهایی می‌زند تا مسایلش را فراموش کند. مثلاً اخبار روزنامه‌ها را می‌خواند یا ورزش می‌کند. مرد با آزاد کردن ذهن خود از مسایل روز، به تدریج احساس آرامش می‌کند. اگر استرس او به راستی شدید باشد، به اقداماتی از قبیل شرکت در مسابقه ی رانندگی، شرکت در یک مسابقه ی ورزشی یا کوهنوردی روی می‌آورد. وقتی یک زن ناراحت می‌شود یا تحت تأثیر کارهای روزانه، زیر فشار قرار می‌گیرد، برای رسیدن به احساس بهتری، مترصد یافتن کسی می‌شود که به او اعتماد کند و بعد به تفصیل درباره ی فعالیت‌های آن روزش با او حرف می‌زند. وقتی زن‌ها مسایل خود را با دیگران در میان می‌گذارند، ناگهان احساس بهتری پیدا می‌کنند. این روش یک زن، برای کنارآمدن با استرس است. در میان زنان، در میان گذاشتن مسایل با دیگران نشانه ی عشق، مهر، محبت، اعتماد و اطمینان است و هرگز اقدامی تحمیلی به حساب نمی‌آید. زنان از داشتن مسأله، ناراحت می‌شوند. حالت روانی آنها با اعتقاد به داشتن شایستگی، بهبود پیدا نمی‌کند. آنها بیشتر به داشتن روابط عاشقانه می‌اندیشند. زن‌ها آشکارا احساسات ناراحت کننده ی خود از قبیل آشفتگی، فرسوده شدن و درماندگی خود را با دیگران در میان می‌گذارند. یک زن، زمانی احساس خوبی دارد که دوستانی علاقمند و پرمحبت داشته باشد تابتوانند با آنها احساسات و مسایل خود را در میان بگذارد. اما یک مرد، زمانی احساس خوبی دارد که بتواند مسایلش را به تنهایی حل و فصل کند، این رمز و راز داشتن احساس خوب، در روزگار ما هم به همان قوت دیرینه ی خود باقی است.

 طاهره کریمی

منبع: نشریه هفت روز زندگی؛ شماره ۹۱

حرف‌های ناگفتنی زنان به مردان

برخی از زوجین جوان، بالاخص بانوان جوان، فکر می‌کنند بایستی همسرشان را در مورد هر موضوعی که در زندگی‌شان اتفاق افتاده یا می‌افتد، مطلع سازند و نباید هیچ رازی را داشته باشند. به این دسته از بانوان باید این چنین گفت که این طرز فکر شما، عاقلانه و منطقی نیست. هیچ لزومی ندارد که شما، در زمان زندگی مشترک، همسرتان را از اتفاقاتی که، نه تنها به رابطه شما کمکی نمی‌کند بلکه حتی ممکن است آرامش فعلی‌تان را نیز بر هم زند، به زبان آورید. در زندگی مشترک، شرایط و موقعیت‌هایی وجود دارد که عقل سلیم حکم می‌کند با درایت عمل نمائید و برای حفظ ارکان خانواده بنیان شده خاموشی گزینید. به قول بزرگی، “چیزی را که همسرتان نمی‌داند، وی را نخواهد رنجاند!”

در ادامه این مقاله، توصیه‌هایی را در این خصوص، به خانم‌های محترم می‌نمائیم تا با رعایت آنها بتواند در پیشبرد اهداف زندگی مشترک و آرامشی که به طور بالقوه زنان خود مسبب آنند، یاری رسان باشیم.

توصیه اول: هیچ گاه در مورد مادر همسرتان، چیزی بر زبان نیاورید.

اگر خاطرات بدی را با مادر همسرتان تجربه کرده‌اید، اگر تجربه ناخوشایندی در ذهنتان مدام مرور می‌شود و موجبات تکدر خاطر شما را فراهم می‌سازد و حس انتقام، بدگویی و انتقاد از او را در دل شما به وجود می‌آورد و دوست دارید از رفتار و برخورد او شکایت نمائید، بدانید همسرتان برای رسیدگی و گوش دادن به شکایت و انتقاد‌های حتی به حق شما گزینه مناسبی نیست. اصلا مهم نیست مادر وی، زن موجه و یا غیر موجهی است، فقط به خاطر داشته باشید در این زمینه دهانتان را ببندید.

حتی در مواقعی که همسرتان نیز از او بدگویی می‌کند و اظهار شکایت از رفتار و برخوردهای وی دارد، سکوت کنید و سخنی به زبان نیاورید، چه خوب باشد یا چه بد، مادر اوست و به شما مربوط نمی‌شود. اظهار نظر حتی به حق شما در برابر رفتار بد مادر همسرتان، در ذهن شوهرتان حک شده و می‌ماند و در موقعیتی جنجالی شما و همسرتان سر باز کرده و یادآوری می‌شود که این خود، عواقب و درد سرهای متعاقبی خواهد شد، آن هم به جرم پشتیبانی و تایید شما از اظهار نظر خود شخص همسرتان از مادرش. در صورتی که خود را نیازمند بیان آن احساسات و عواطف به شخص ثالثی می‌بینید، بهتر است با دوستان بی‌طرف بیان دارید.

توصیه دوم: حد و مرز خصوصی خود را حفظ نمائید و به حریم خود احترام بگذارید.

این توصیه را جدی بگیرید، با اندیشه این که همسرم است و بیان فلان گفته، رفتار،… اشکالی ندارد، تیشه به ریشه زندگی‌تان نزنید. حفظ حریم احترام نشانی از عشق حقیقی شماست و بکر ماندن آن ارزشمندتر. لذا از بیان گفته ها و شوخی و رفتارهایی که در حریم خانوادگی نا بسنده و لودگی قلمداد می‌شود و چندان جالب به نظر نمی‌رسد، به شدت بپرهیزید و آن را به دیگر حریم‌های صمیمیت همچون حریم دوستی ارجاع دهید.

توصیه سوم: برای رسیدن به اهدافتان و انجام رفتاری یا کاری، او را با طلاق گرفتن تهدید نکنید.

شاید این جملات برایتان آشنا باشد و شاید آنها را به کرات در زندگی زوجین آشنا و نا آشنا و حتی شاید خودتان در ارتباط با همسرتان به کار برده باشید.” من همیشه برای طلاق گرفتن آماده ام، همیشه ساک بسته شده ام پشت در است،خدا عمر بده به پدر و مادرم، خونه آنها در همه حال پذیرای من است،…

بی‌جهت زندگی‌تان را با کلمات و جملات کودکانه و آزار دهنده همچون مطرح شده در فوق، مشوش نکنید. هنگامی که عصبانی هستید، به جای داد و فریاد و بیان جملات نابود کننده، لحظه‌ای درنگ کنید و لیوان آب سردی را بنوشید و آن جمله نا بجا را قورت دهید و اجازه خروج از دهانتان را ندهید. چرا که مردان به قول معروف بیدی نیستند که با این بادها بلرزند، و این سخن شما را بلوفی بیش نخواهند دانست و با این تهدیدها نه تنها به شما لطف و مهربانی نخواهند کرد بلکه این تهدید شما را نقطه ضعف شما قلمداد خواهند نمود و بیش از بیش سعی خواهند کرد زمینه‌ای را فراهم سازند تا باب عصبانیت شما را موجب شوند.

توصیه چهارم: هرگز حقوقتان را به روی همسرتان نیاورید.

بسیاری از زنان شاغل مرتکب این اشتباه می‌شوند و مدام در آمد خود را به همسرشان یادآوری می‌کنند و “پول من ” می‌کنند. زوجین موفق کسانی هستند که هرگز عبارت فوق را به کار نمی‌برند و حتی در گفته‌های خود ابراز می‌کنند که پول من و تو ندارد، این پول خرج زندگی و آرامش هر دویمان می‌شود؛ حتی برخی از زوجین یک شماره حساب مشترک دارند. وقتی شما چنین فلسفه‌ای را در زندگی‌تان به کار ببندید با یک تیر دو نشان زده‌اید، شما در عین حال که توانسته‌اید محبت و عشق خود را به همسرتان ثابت کنید، به طور غیر مستقیم اقتدار و قدرت همسرتان را حفظ نموده و ارج نهاده اید.

توصیه پنجم: لازم نیست که گذشته خود را دقیق و صریح بیان کنید.

لزومی ندارد همسرتان از تمامی جوانب زندگی گذشته شما مطلع باشد و شما ملزم به گفتن همه چیز نیستید. در حد اطلاع و آگاهی دادن کافی است. هر آنچه که در تداوم زندگیتان موثر است را بیان کنید نه چیزی بیشتر نه کمتر. فکر نکنید اعترافات صادقانه شما، نشان صداقت و درستی شماست، لذا بهتر است هیچ وقت دروغ نگوئید ولی ضروری نیست همیشه همه راست را هم بیان کنید. تدبر نمائید و در زمینه هر آنچه که در پایداری زندگیتان نقش اساسی را ایفا می‌کند، اطلاعات دهید.

توصیه ششم: رفتاری نکنید که احساس کند از شغل وی ناراضی هستید.

این یکی از مشکلاتی است که اکثر آقایان نسبت به آن معترضند و ابراز می‌کنند که از غر زدن همسرشان در این باب خسته و کلافه شده اند. بسیاری از خانم ها از نوع شغل همسر، مدت زمان کار همسر، میزان درآمد،محل کار،… مدام عیب جویی و انتقاد می‌کنند و حتی گاها مشاهده شده که به هنگام ورود همسر به منزل، بدون توجه به شرایط، در مورد اتفاقات پیش آمده در محل کار، درآمد آن روز، خستگی و عصبانیت وی و… کنکاش می‌کنند و مدام سوال می‌پرسند و توضیح می‌خواهند.

خانم‌های با درایت، هیچ گاه چنین برخورد نخواهند کرد. آنها می‌دانند که منشی همسرشان نیستند بلکه همسر و شریک زندگیشان هستند و قرار نیست در زندگی شغلی وی هر چند که به آنها هم مربوط است، بیش از حد مداخله کنند و در مدیریت و مسئولیتی که همسرشان در رأسش قرار دارد، ارزیابی‌های مدام و بیهوده نمایند. آنها مدیریت زمانی دارند و در وقت مقتضی در کمک به شریک زندگی‌شان، شتاب خواهند نمود.

منبع: گروه تولید محتوای میهن ۲۴

آرایش و نظافت مرد براى همسر

رعایت نظافت و پاکیزگی در همه جا و براى تمام افراد اعم از زن و مرد، لازم و ضروری است. انسان باید بدن و لباسش را همیشه تمیز نگه‌ دارد. دست کم هفته‌اى یک مرتبه به حمام برود. هر روز صبح دست و صورتش را با آب و صابون بشوید. دندان‌هایش را مسواک کند. موهایش را شانه بزند. موهاى سر و صورتش را اصلاح کند. هر روز پاهایش را بشوید تا بوى بد ندهد. جوراب‌هایش همیشه تمیز باشد. لباس‌هایش شسته و پاکیزه باشد. به مقدار توانایى و در حدود استطاعت مالى‌اش لباس‌هاى خوب و زیبا بپوشد.

اسلام درباره نظافت و پوشیدن لباس زیبا فراوان سفارش کرده است، به گونه‌ای که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در این باره مى‌فرماید: «نظافت جزو ایمان است».[۱]

حضرتش در باره مسواک زدن دندان می‌فرماید: «آن‌ قدر جبرئیل درباره مسواک به من سفارش کرد که بر دندان‌هایم ترسیدم».[۲]

امام على(علیه السلام) در مورد نظافت و زیبایی فرمود: «خداوند، زیبا است و زیبایى را دوست دارد، و دوست دارد که آثار نعمت‌هایش را بر بندگانش ببیند».[۳]

یکی از چیزهایی که در این مسئله شایان دقت است، این است که پاکیزگى و زیبایى اختصاص به زنان ندارد، بلکه مردان هم باید به ظاهر و سر و وضع خویش برسند و تمیز و شیک باشند. عده‌ای از مردها اساساً مقیّد به نظافت و زیبایی نیستند. به اصلاح سر و صورت چندان توجه ندارند. با لباس‌هاى کثیف و موهاى ژولیده در منزل و در حضور مردم ظاهر مى‌شوند و… .

البته، شاید بیشتر مردها به زینت کردن و نظافت و شیک‌پوشى مقیّد باشند، ولى آن‌را براى خارج از منزل انجام مى‌دهند. وقتى مى‌خواهند به اداره، بازار، خیابان و یا مجلس مهمانى بروند، سر و صورتشان را اصلاح مى‌کنند، موهاى خود را شانه مى‌زنند، بهترین لباس‌ها را مى‌پوشند و از منزل خارج مى‌شوند، اما وقتى به منزل باز مى‌گردند، لباس‌هاى اتو کرده و زیبا را از تن در آورده، لباس‌هاى مندرس و کثیف را مى‌پوشند. کمتر اتفاق مى‌افتد که در منزل موهاى‌شان را شانه بزنند و به آرایش و زیبایى مقیّد باشند. نظافت، آرایش و شیک پوشى را تنها براى خارج منزل و براى مردم بیگانه مى‌گذارند، اما به فکر خانواده‌شان نیستند.

توجه به این نکته ضروری است، همان‌گونه که مرد نمى پسندد همسرش خانم ژولیده‌اى باشد، بلکه انتظار دارد خانم در منزل به سر و وضع خود برسد، و تمیز و زیبا باشد، باید مطمئن باشد که همسرش نیز از او چنین انتظاری را دارد. او نیز از شوهر ژولیده و بدقیافه بدش مى‌آید و دوست دارد همیشه شوهرش را زیبا و مرتب ببیند.

در روایتی از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: «مرد باید قیافه و ظاهر آراسته داشته باشد که موجب تمایل بیشتر همسرش گردد».[۴]

همچنین راوی مى‌گوید: امام علی(علیه السلام) را دیدم که موهای خود را با حنا رنگین کرده بود. گفتم. خضاب کرده‌اید؟ فرمود: آرى. مرتب و مهیا بودن باعث عفت زنان مى‌شود. به واسطه نامرتبى و مهیا نبودن مردان است که زنان، عفت خویش را از دست مى‌دهند.[۵] حضرت در ادامه همین روایت می‌فرماید: از اخلاق پیامبران، نظافت، پاکی و تمیزی، اصلاح سر و صورت… است.

نقل شده است؛ گروهی از مردم به حضور امام باقر (علیه السلام) رسیدند، در حالی‌ که امام خضاب کرده بود. آنان از علت خضاب کردن آن حضرت، پرسیدند. امام (علیه السلام) فرمود: چون زنان از آراستگی شوهر خویش شادمان می‌شوند، من برای همسرانم خضاب کرده و خود را آراسته‌ام.

راوی می‌گوید: من به همراه یکی از دوستانم به منزل امام باقر(علیه السلام) رفته، بر او وارد شدیم. بر خلاف تصور خویش، آن حضرت را در اتاقی مفروش، آراسته و زینت شده یافتیم و بر دوش وی پارچه‌ای به رنگ گل‌های سرخ مشاهده کردیم. محاسن را قدری کوتاه کرده و بر چشمان سرمه کشیده بود. ما مسائل خود را با آن‌ حضرت در میان گذاشتیم و سؤال‌هایمان را پرسیدیم و از جا برخاستیم. هنگام خارج شدن از منزل، امام به من فرمود: همراه با دوستت، فردا هم نزد من بیایید. گفتم بسیار خوب، خواهیم آمد. چون فردا شد، با همان دوستم به خانه امام رفتیم، ولی این بار به اتاقی وارد شدیم که در آن، جز یک حصیر، هیچ امکاناتی نبود و امام، پیراهنی خشن بر تن داشت.

در این هنگام امام به رفیق من رو کرد و فرمود: ای برادر بصری! اتاقی که دیشب مشاهده کردی و در آن‌جا نزد من آمدی از همسرم بود که تازه با او ازدواج کرده‌ام و در واقع آن اتاق، اتاق او بود و لوازم آن نیز، لوازم و امکاناتی است که او آورده است. او خودش را برای من آراسته بود و من نیز می بایست عکس‌العمل مناسبی داشته باشم و خودم را برای او بیارایم و بی‌تفاوت نباشم. امیدوارم از آنچه دیشب مشاهده کردی، به قلبت گمان بد راه نداده باشی.

رفیق من در پاسخ امام گفت: به خدا قسم، بدگمان شده بودم، ولی اکنون خداوند آن بدگمانی را از قلبم زدود و حقیقت را دریافتم.[۶]

آنچه از این حدیث استفاده می‌شود، این است که امام (علیه السلام) از همسرش انتظار ندارد که چون او بر حصیر بنشیند و لباس خشن بر تن کند. و آنچه که از مجموع مطالب ارائه شده به دست می‌آید‌، این است که نظافت، تمیزی و آراستگی ظاهری برای مردان، مورد سفارش جدی اسلام و پیشوایان دین بوده است.

پی‌نوشت‌ها

[۱] . مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ۵۹، ص ۲۹۱، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۴ق.

[۲] . کلینی، کافی، ج ۶، ص ۴۹۶، باب السواک، دار الکتب الاسلامیه، تهران، سال ۱۳۶۵ ش.

[۳] . حر عاملى، وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۵، مؤسسه آل البیت علیهم‏السلام قم، ۱۴۰۹ ق. «قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ یُحِبُّ أَنْ یَرَى أَثَرَ نِعَمِهِ عَلَى عَبْدِهِ».

[۴] . ابن شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول عن آل الرسول صلى الله علیه و آله، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، ص ۳۲۳، جامعه مدرسین – قم، چاپ: دوم، ۱۴۰۴ق.

[۵] . وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۲۴۶، «قَالَ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ التَّنَظُّفُ وَ التَّطَیُّبُ وَ حَلْقُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَهُ الطَّرُوقَهِ الْحَدِیثَ».

[۶]. بحار الأنوار، ج ‏۴۶، ص ۲۹۳٫

منبع: اسلام کوئست نت

زنان و مردان با هم متفاوتند

همه ما به این موضوع آگاهیم که مردان و زنان، از لحاظ جسمى و روحى، با هم متفاوت‌اند، همان گونه که در خلقت ظاهرى، با هم تفاوت دارند، در مسائل روحى و روانى نیز از یکدیگر متمایزند. هنگامى که یک ازدواج صورت مى‌گیرد و زن و مردى زندگى مشترکى را شروع مى‌کنند، هر یک از آن‌ها، به کلى فراموش مى‌کنند که با دیگرى متفاوت‌اند و این تفاوت‌ها هم بسیار است.

زن و مرد گمان مى‌کنند اگر طرف مقابل دوستش دارد، باید همان گونه باشد که او مى‌خواهد. از این رو سعى در تغییر طبیعت و فطرت دیگرى مى‌کند تا او را به دلخواه خویش درآورد این دلیل باعث مى‌شود تا روابط زناشویى متشنج شود و فرصت گفت و گوى صمیمى و دوستانه از بین برود.

در زندگى مشترک مرد و زن، باید بدانند که همسران خود را همان گونه که هستند، بپذیرند.

زنان با مردان تفاوت‌هاى اساسى دارند. این تفاوت‌ها را بشناسند و به آن‌ها احترام بگذارند.

یکى از بزرگ‎‌ترین تفاوت‌هاى میان زن و مرد این است که هر کدام از آن‌ها چگونه با فشارهاى روحى کنار مى‌آیند و در برخورد با مشکلات چگونه عمل مى‌کنند و به چه نحوى عکس‌العمل نشان مى‌دهند.

در این گونه مواقع، مردها به شدت در خود فرو مى‌روند و گوشه‌گیر مى‌شوند. در صورتى که زن‌ها با هیجانى فزاینده غرق در مسأله مى‌شوند و خود را گرفتار مى‌کنند.

زمانى که مشکل پافشارى بر مرد وارد مى‌شود، او بسیار ساکت مى‌شود و در خود فرو مى‌رود تا بتواند راه‌حلى پیدا کند. اما بر عکس، زن از طریق صحبت کردن درباره جزئیات مشکلش به آرامش مى‌رسد.

هنگامى که مشکلى براى زنى پیش مى‌آید، او تنها به یک شنونده نیاز دارد که بدون داورى و بدون ارائه راه‌حل، با دلسوزى به احساسات و گفته‌هایش گوش کند.

اگر همسر شما از موضوعى ناراحت و کلافه است. به گرمى به سخنان او گوش دهید و اصلاً سعى نکنید که مشکل گشایى کنید و یا مسأله او را کوچک و بى اهمیت جلوه دهید. بلکه فقط با دلسوزى و تأیید، حرف‌هایش را بشنوید. این موقع است که زن احساس حمایت مى‌کند و خشنود و راضى مى‌شود.

صحبت کردن، «نیاز» یک زن است و مرد هنگامى در روابط خود با همسرش موفق است که به این «نیاز» احترام بگذارد.

پس باید به این موضوع توجهى عمیق و اساسى داشته باشیم که زمانى زن احساس مى‌کند از سوى همسر خود مورد احترام و پذیرش قرار گرفته است که شوهرش، شنونده‌اى خوب براى سخنان و احساسات او باشد.

یک مرد موفق به احوال همسرش اهمیت مى‌دهد، وقتى به منزل مى‌آید حال او را مى‌پرسد و از او سؤال مى‌کند که روزش را چگونه گذرانده است، هنگامى که مى‌بیند او ناراحت است با علاقه و دلسوزى مى‌خواهد تا برایش حرف بزند، به او نگاه مى‌کند و نشان مى‌دهد که به سخنانش توجه دارد. به کتاب هایى که مى‌خواند و مطالبى که بازگو مى‌کند، توجه و علاقه نشان مى‌دهد. با صبورى به حرف‌هایش گوش مى‌کند، مرتب به ساعت نگاه نمى‌کند یا روزنامه ورق نمى‌زند و کلامش را قطع نمى‌کند.

این گونه است که زن احساس اعتماد و امنیت مى‌کند و از عشق همسرش مطمئن مى‌گردد ، حس مى‌کند که مورداحترام قرارگرفته است. زمانى که زن احساس احترام مى‌کند، برایش آسان‎‌تر است که از مرد آن طور که در خورش باشد، قدردانى کند. موضوع دیگرى که در زندگى زن و مرد متفاوت است مسأله چرخه طبیعى احساسات زن است. زنان همچون امواج دریا متلاطم و متغیرند. زمانى سرشار از عشق و گاهى غمگین هستند.

با شناخت این بعد از وجود زن، راحت‎‌تر مى‌توان با احساساتش کنار آمد و او را درک کرد. انتظار اشتباهى است که از یک زن توقع داشته باشیم همیشه سرحال و خوشحال باشد. چرا که به روال طبیعى، او داراى فرود و فراز احساس است و نمى‌تواند به طور ثابت یک رفتار همیشه دید ارائه دهد.

با پذیرش این موضوع، مى‌توان به یک زن کمک کرد تا با آرامش، روند فطرى چرخه احساسات خود را طى کند و به سلامت روحى و روانى دست یابد. شنونده بودن و توجه به سخنان و عواطف زن، تأثیر شگرفى در گذراندن آرام این مراحل دارد.

منبع: پایگاه راسخون