مخلص كاشانى
میرزامحمّد مخلص کاشانى.
اشاره: میرزامحمّد (مخلص) کاشانى (متوفاى ۱۱۵۰ ه.  . ق) معروف به «مخلصا» در زادگاه خود کاشان به تحصیل علوم پرداخت و در سال هاى پایانى عمر مورد عنایت دولتمردان پایتخت صفوى قرار گرفت و به دعوت محمّدمؤمن خان شاملو ملقّب به اعتمادالدوله از کاشان به اصفهان عزیمت کرد و تا پایان عمر در همان جا ماند، و پس از در…