محمد مجتبى زاده
رشد شناختى در نوجوانى
محمد مجتبى زاده ازدياد بيشتر مردم عمده ترين تحول در نوجوانى دگرگونى جسماني و جنسى است، اما همراه با اين تغييرات، دگرگوني عمده ديگرى در حيطه شناختى صورت مى گيرد. اين تحولات را مى توان از دو ديدگاه کمى وکيفى بررسي کرد. طرفداران ديدگاه کمى معتقدند که توانايى هاي ذهنى نوجوان با افزايش سن بيشتر مى شود، واين فرايند…
خانواده نخستين كانون تربيت
محمد مجتبى زاده خانواده اولين پايگاه تربيتى كودك است و زن و شوهر با ازدواج، اين نهاد مهم تربيتى را تشكيل مى دهند. هارلوك خانواده را يك نظام متعامل و پيچيده تعريف مى كند.[1] هر چه بر تعداد اعضاى خانواده اضافه مى شود اين نظام پيچيده تر مى گردد؛ زيرا هر فردى كه به خانواده اضافه مى شود با ساير اعضا يك رابطه ت…