محمدجواد طبسى
عابس بن ابى ‏شبیب شاکرى
اشاره یکى از آثار خوب مطالعه و بررسى تاریخ و سرگذشت پیشینیان این است که نه تنها ما را بر بسیارى از فراز و نشیبهاى زندگى افراد و گروه‏ها و طوایف و قبایل و نحوه عملکردهایشان آگاه مى ‏سازد و در بسیارى از موارد، سرمشق زندگى آیندگان را نیز ترسیم مى‏ کند. از این رو آگاهى یافتن بر زوایاى مجهول مردانى با تقوا و زاه…
سیره قرآنى امام رضا (علیه السلام)
اشاره: نویسنده تفسیر عیاشى در تفسیر خود از صفوان نقل مى کند: از امام رضا (علیه السلام) اجازه گرفتم تا محمد بن خالد به محضر او شرفیاب شود. ضمناً به آن حضرت گفتم که او دست از گفته‌هاى قبلى خود برداشته و اظهار مى دارد که منظورم از این ملاقات پیروى از امام است. امام رضا (علیه السلام) فرمود: او را بیاور. وق…