محمدامين پورامينى
حضرت رقية بنت الحسين(س)
فراز و خرابه شام پس از انتقال اهل‏بيت به شام، ايشان را در ويرانه ‏اى جاى دادند كه موجب وارد آمدن اذيت‏هاى فراوان به ايشان شد. عموم محدّثان و تاريخ نگاران از اين مكان به عنوان مكانى ياد مي‌کنند كه تغييراتى را در پوست بدن ايشان پديد مي‌آورد، سخنان برخى از ايشان را در اين زمينه مى ‏آوريم: 1. شيخ صدوق…