محسنین
احسان در خانواده از دیدگاه قرآن
یکی از مفاهیم عام اخلاقی، مفهوم احسان است که به عنوان یکی از مفردات حوزه خانواده در قرآن قابل بررسی و تبیین می باشد. این واژه با توجه به آیات ذیل مورد تحقیق قرار می گیرد. « و وصینا الانسانَ بوالدیه حُسنا»(العنکبوت/8)(1). « و بالوالدینِ احسانا»(البقره/83). احسان از ریشه حسن می باشد و عبارت است از هر چیزی…