محدّثه
حضرت زهراء عليها ‏السلام همراز جبرئيل
من راجع به حضرت صديقه (عليها السلام) خودم را قاصر مي دانم ذكري بكنم فقط اكتفا مي كنم به يك روايت كه در كافي شريف است و با سند معتبر نقل شده است؛ و آن روايت اين است كه حضرت صادق (عليه السلام) مي فرمايد:«فاطمه (عليها السلام) بعد از پدرش هفتاد و پنج روز زنده بودند، در اين دنيا بودند و حزن و شدّت بر ايشا…