محبت به شوهر.
شیوه محبت به شوهر
زن نیز(همانند همسرش) باید علاقه خود را به شوهرش ابراز كند. اولین راه ابراز محبت با زبان و گفتار است. خانم محترم، چه مانع دارد گاه گاه به شوهرت بگویی: «عزیزم واقعاً تو را دوست دارم». اگر در بیرون خانه است به او تلفن بزن و حالش را بپرس؛ اگر از موقع معمول دیرتر به خانه آمد، اظهار كن: «خيلي منتظرت بودم …