مادی‏ گرایی
آسیب شناسی فرهنگی فن آوری های مدرن در خانواده و نقش رسانه‌های جمعی
فن آوری رسانه‏ ای به عنوان یکی از پی‌آمدهای مدرنیسم، کارکردهای خانواده را تغییر داده است. ارزش ‏هایی چون مادی‏گرایی، مصرف‏گرایی و فردگرایی، خانواده را از کارکردهای اصلی خود دور کرده و موجب گسست پیوندهای اصیل خانوادگی شده است. چکیده فن آوری رسانه ‏ای به عنوان یکی از پی‌آمدهای مدرنیسم، با حضور در خانواد…