مادرى کردن
چند اشتباه بزرگ زنانه
سعيده كافى آيا پيش آمده است كه از انجام كارى كه مطمئن بوديد همسرتان را خوشحال مى‌كند نتيجه عكس گرفته باشيد؟ آيا هنگامى كه او به هر گونه لطف شما به طرزى منفى پاسخ مى‌گويد، يكه مى‌خوريد؟ بسيارى از زنان در نحوه ارتباط خود با همسرانشان مرتكب اشتباهاتى مى‌شوند كه رابطه آنان را دچار اختلال مى‌كند. بسيارى از اين …