لغزشهای مذهبی
لغزش‌های سیاسی و مذهبی در نوجوان و جوان
مقدمه خصیصه سادگی و صفا و زودباوری و صداقت از مسائلی است که نوجوان و جوان را به کام دشمن می کشاند و آنها را بصورت وسیله و ابزاری در اختیار مقاصدشان قرار میدهد آنچنان که گاهی خودشان هم نمی دانند در معرض چه فساد و خطری هستند و در سوی چه انحرافی گام برمیدارند. چه بسیار تشکل ها و سازمان دهی ها از این طب…