كودك و امنيت
کودک و امنیت عاطفى - روانى
 اشاره: دیدایی یک شخصیت سالم با نیروى اراده محکم و مستقل همراه با هویت پذیرفته شده از جانب خود فرد چگونه و کجا شکل مى گیرد؟ روانشناسان و دست اندرکاران علوم اجتماعى و انسانى معتقدند که بخش اعظمى از این امر مهم قبل از اینکه فرد وارد جامعه شود در خانواده و دامن والدین و بخصوص مادر صورت مى گیرد. در نتیجه زنان جام…