قمری اصفهانی
نظام الدین محمود قَمرى اصفهانى.
اشاره: نظام الدین محمود قَمرى اصفهانى (متوفاى ۵۹۹ یا ۶۱۴ ه.  . ق) از سخنوران توانا و گمنام زبان فارسى است که در شعر غالباً (نظام) و گاهى (محمود) تخلص مى کرده است. قَمرى اصفهانى در روزگار اتابکان فارس (۵۴۳.۶۶۳ه.  . ق) مى زیسته و بعضى از آنان را ستوده است. آثار وى بر شیوه سبک خراسانى استوار است و دیوان فعلى اش…