قلدرى كودكان
باقلدرى کودکان، چگونه برخورد کنیم؟
 امان از شوخى هاى گریه‌دار در فیلم ها، زمانى که مى خواهند بچه قلدرى را در مدرسه نشان دهند، قلدرى فیزیکى را نمایش مى دهند؛ کودکى که به زور، از همکلاسى هاى خود پول مى گیرد. باید توجه داشت که این نوع قلدرى، موارد دیگرى را نیز شامل مى شود، از جمله: به زور گرفتن و تصاحب وسایل از همکلاسى ها یا کتک زدن شان. الب…